آپدیت وب سرویس وضعیت یک پیام

بروزرسانی‌ها

اینبار هم بروز رسانی سامانه توس پیامک

وب سرویس آدرس زیر  جهت دریافت وضعیت و شماره های ارسالی یک پیام بروز رسانی شد!

مقدار مورد نظر: GetMessageReceptions

آدرس مذکور: http://87.107.121.52/post/IncomingMessages.asmx

فهرست