حذف شماره‌های لیست سیاه از شماره‌های کشوری

بروزرسانی‌ها

با توجه به تغییرات زیاد در لیست شماره های موجود در لیست سیاه مخابرات و عدم امکان ارسال پیامک به این شماره ها در ارسال های کشوری، بر آن شدیم تا لیست موجود و فعال بر روی سامانه را بروز رسانی کنیم تا مشکلی در ارسال های هدفمند شما کاربران گرامی ایجاد نشود.

لذا از این پس تمامی ارسال های کشوری بدون هیچگونه خطایی به مخاطب هدف خواهند رسید.

فهرست