جشنواره فروش خطوط اختصاصی توس پیامک

quick_contacts_mail

با فرارسیدن ایام تحویل سال و نزدیک شدن عید نوروز تصمیم به برگزاری جشنواره فروش ویژه خطوط اختصاصی کردیم.
از همین رو خطوط اختصاصی که در جدول زیر وجود دارد رو با درصد تخفیف‌های قابل توجهی برای استفاده کلیه کاربران محترم اعم از مشتریان و همکاران عزیز قرار داده‌ایم.

شما میتوانید با انتخاب شماره مورد نظر آنرا از طریق بخش پشتیبانی [تیکت] برای ما اعلام کنید تا به پنل کاربری شما منتقل شود و برای استفاده بر روی سامانه شما تنظیم شود.

توجه: هزینه این خطوط فقط بایستی از طریق کارت بکارت واریز شود.

ردیف شماره خطوط مبلغ آزاد درصد تخفیف جشنواره مبلغ در جشنواره وضعیت
1 50001333007954 7.800 تومان 36 درصد 5.000 تومان 1398/05/05 واگذار شد
2 50001333007955 7.800 تومان 36 درصد 5.000 تومان 1396/04/25 واگذار شد
3 50001333007956 7.800 تومان 36 درصد 5.000 تومان آماده فروش
4 50001333007957 7.800 تومان 36 درصد 5.000 تومان آماده فروش
5 50001333007958 7.800 تومان 36 درصد 5.000 تومان آماده فروش
6 50001333007959 7.800 تومان 36 درصد 5.000 تومان آماده فروش
7 50001333007960 7.800 تومان 36 درصد 5.000 تومان آماده فروش
8 50001333007961 7.800 تومان 36 درصد 5.000 تومان آماده فروش
9 50001333007962 7.800 تومان 36 درصد 5.000 تومان آماده فروش
10 50001333007963 7.800 تومان 36 درصد 5.000 تومان آماده فروش
11 50001333007964 7.800 تومان 36 درصد 5.000 تومان آماده فروش
12 50001333007965 7.800 تومان 36 درصد 5.000 تومان آماده فروش
13 50001333007966 7.800 تومان 36 درصد 5.000 تومان آماده فروش
14 50001333007967 7.800 تومان 36 درصد 5.000 تومان آماده فروش
15 50001333007968 7.800 تومان 36 درصد 5.000 تومان آماده فروش
16 50001333007969 7.800 تومان 36 درصد 5.000 تومان آماده فروش
17 50001333007970 7.800 تومان 36 درصد 5.000 تومان آماده فروش
18 50001333007971 7.800 تومان 36 درصد 5.000 تومان آماده فروش
19 50001333007972 7.800 تومان 36 درصد 5.000 تومان آماده فروش
20 50001333200170 7.800 تومان 36 درصد 5.000 تومان آماده فروش
21 50002333200170 7.800 تومان 36 درصد 5.000 تومان 1394/11/15 واگذار شد
22 50004333200170 7.800 تومان 36 درصد 5.000 تومان آماده فروش
ردیف شماره خطوط مبلغ آزاد درصد تخفیف جشنواره مبلغ در جشنواره وضعیت
1 5000468198 107.000 تومان 40 درصد 64.200 تومان آماده تحویل
2 5000468188 107.000 تومان 40 درصد 64.200 تومان آماده تحویل
3 5000467556 107.000 تومان 40 درصد 64.200 تومان آماده تحویل
4 5000467538 107.000 تومان 40 درصد 64.200 تومان آماده تحویل
5 50001333495 107.000 تومان 40 درصد 64.200 تومان 1394/09/10 واگذار شد
ردیف شماره خطوط مبلغ آزاد درصد تخفیف جشنواره مبلغ در جشنواره وضعیت
1 500013338 520.000 تومان 46 درصد 280.000 تومان آماده تحویل
2 500013337 520.000 تومان 46 درصد 280.000 تومان آماده تحویل
خطوط 14 رقمی
ردیف شماره خطوط مبلغ آزاد درصد تخفیف جشنواره مبلغ در جشنواره وضعیت
1 50001333007954 7.800 تومان 36 درصد 5.000 تومان 1398/05/05 واگذار شد
2 50001333007955 7.800 تومان 36 درصد 5.000 تومان 1396/04/25 واگذار شد
3 50001333007956 7.800 تومان 36 درصد 5.000 تومان آماده فروش
4 50001333007957 7.800 تومان 36 درصد 5.000 تومان آماده فروش
5 50001333007958 7.800 تومان 36 درصد 5.000 تومان آماده فروش
6 50001333007959 7.800 تومان 36 درصد 5.000 تومان آماده فروش
7 50001333007960 7.800 تومان 36 درصد 5.000 تومان آماده فروش
8 50001333007961 7.800 تومان 36 درصد 5.000 تومان آماده فروش
9 50001333007962 7.800 تومان 36 درصد 5.000 تومان آماده فروش
10 50001333007963 7.800 تومان 36 درصد 5.000 تومان آماده فروش
11 50001333007964 7.800 تومان 36 درصد 5.000 تومان آماده فروش
12 50001333007965 7.800 تومان 36 درصد 5.000 تومان آماده فروش
13 50001333007966 7.800 تومان 36 درصد 5.000 تومان آماده فروش
14 50001333007967 7.800 تومان 36 درصد 5.000 تومان آماده فروش
15 50001333007968 7.800 تومان 36 درصد 5.000 تومان آماده فروش
16 50001333007969 7.800 تومان 36 درصد 5.000 تومان آماده فروش
17 50001333007970 7.800 تومان 36 درصد 5.000 تومان آماده فروش
18 50001333007971 7.800 تومان 36 درصد 5.000 تومان آماده فروش
19 50001333007972 7.800 تومان 36 درصد 5.000 تومان آماده فروش
20 50001333200170 7.800 تومان 36 درصد 5.000 تومان آماده فروش
21 50002333200170 7.800 تومان 36 درصد 5.000 تومان 1394/11/15 واگذار شد
22 50004333200170 7.800 تومان 36 درصد 5.000 تومان آماده فروش
خطوط 10 رقمی
ردیف شماره خطوط مبلغ آزاد درصد تخفیف جشنواره مبلغ در جشنواره وضعیت
1 5000468198 107.000 تومان 40 درصد 64.200 تومان آماده تحویل
2 5000468188 107.000 تومان 40 درصد 64.200 تومان آماده تحویل
3 5000467556 107.000 تومان 40 درصد 64.200 تومان آماده تحویل
4 5000467538 107.000 تومان 40 درصد 64.200 تومان آماده تحویل
5 50001333495 107.000 تومان 40 درصد 64.200 تومان 1394/09/10 واگذار شد
خطوط 9 رقمی
ردیف شماره خطوط مبلغ آزاد درصد تخفیف جشنواره مبلغ در جشنواره وضعیت
1 500013338 520.000 تومان 46 درصد 280.000 تومان آماده تحویل
2 500013337 520.000 تومان 46 درصد 280.000 تومان آماده تحویل

... ثبت نام کنید ...

فهرست