دریافت خودکار گزارش ارسال 50001

بروزرسانی‌ها

با احترام

از این پس برای دریافت گزارش ارسال پیام‌های ارسالی توسط شماره‌های اپراتور 50001نیازی به بروز رسانی سامانه نیست، بنابراین دریافت دلیوری خودکار 50001 بدون نیاز به بروز رسانی در بخش وب سرویس، ارسال کشوری و ارسالهای معمول سامانه امکان پذیر خواهد بود.

فهرست