.:: شفافیت مالی فقط یک شعار نیست ::.

اگر فکر میکنید تعرفه‌های ما زیاد است و دیگر شرکت‌ها تعرفه کمتری نسبت به توس پیامک دارند، پیشنهاد میکنیم حتما تعرفه دیگر شرکت‌ها را با توس پیامک مقایسه کنید. البته اگر با این شفافیت در دسترس بود!

بـستـه ویـــژه
بـستـه استـانـدارد
بـستـه پـایـه

بـستـه ویـــژه

هزینه هر واحد پیامک
0
تومان می‌باشد و مقدار تمام شده پیامک بر اساس جدول زیر در هر اپراتور محاسبه میگردد.
گروه فارسی (ریال) انگلیسی (ریال) فارسی (عدد) انگلیسی (عدد) دریافت ضریب ایرانسل ضریب سرویس‌ها
اپراتور 021 128 337 1.309 3.443 0 1 1
اپراتور 1000 130 343 1.325 3.5 0 1 1
اپراتور 2000 117 413 1.192 4.21 0 1.2 1
اپراتور 3000 142 343 1.446 3.5 0 1 1
اپراتور 50001 118 354 1.204 3.614 0 1 1
اپراتور 50002 124 354 1.265 3.614 0 1 1
اپراتور 50004 130 413 1.325 4.21 0 1.2 1
اپراتور 50009 118 354 1.204 3.614 0 1 1
ارسال BTS (دکل) 112 299 1.144 3.047 0 1 1
پیامک صوتی 49 49 0.5 0.5 0 1 1
مسیر ویژه 196 490 2 5 0 1 1

بـستـه استـانـدارد

هزینه هر واحد پیامک
0
تومان می‌باشد و مقدار تمام شده پیامک بر اساس جدول زیر در هر اپراتور محاسبه میگردد.
گروه فارسی (ریال) انگلیسی (ریال) فارسی (عدد) انگلیسی (عدد) دریافت ضریب ایرانسل ضریب سرویس‌ها
اپراتور 021 137 362 1.309 3.443 0 1 1
اپراتور 1000 139 368 1.325 3.5 0 1 1
اپراتور 2000 125 442 1.192 4.21 0 1.2 1
اپراتور 3000 152 368 1.446 3.5 0 1 1
اپراتور 50001 126 379 1.204 3.614 0 1 1
اپراتور 50002 133 379 1.265 3.614 0 1 1
اپراتور 50004 139 442 1.325 4.21 0 1.2 1
اپراتور 50009 126 379 1.204 3.614 0 1 1
ارسال BTS (دکل) 120 320 1.144 3.047 0 1 1
پیامک صوتی 52 52 0.5 0.5 0 1 1
مسیر ویژه 210 525 2 5 0 1 1

بـستـه پـایـه

هزینه هر واحد پیامک
0
تومان می‌باشد و مقدار تمام شده پیامک بر اساس جدول زیر در هر اپراتور محاسبه میگردد.
گروه فارسی (ریال) انگلیسی (ریال) فارسی (عدد) انگلیسی (عدد) دریافت ضریب ایرانسل ضریب سرویس‌ها
اپراتور 021 173 454 1.309 3.443 0 1 1
اپراتور 1000 175 462 1.325 3.5 0 1 1
اپراتور 2000 157 556 1.192 4.21 0 1.2 1
اپراتور 3000 191 462 1.446 3.5 0 1 1
اپراتور 50001 159 477 1.204 3.614 0 1 1
اپراتور 50002 167 477 1.265 3.614 0 1 1
اپراتور 50004 175 556 1.325 4.21 0 1.2 1
اپراتور 50009 159 477 1.204 3.614 0 1 1
ارسال BTS (دکل) 151 402 1.144 3.047 0 1 1
پیامک صوتی 66 66 0.5 0.5 0 1 1
مسیر ویژه 264 660 2 5 0 1 1
فهرست